• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Temsilcilikler Talimatı

TBBDF Mahalli Temsilcilikler Talimatı
(Talimatın tamamını word dosyası olarak kaydetmek için sağ tıklayıp farklı kaydet komutunu seçin!) YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ : 13.03.2005
KARAR NO : 3/6

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığı?ndan

Mahalli Temsilcilikler Talimatı


Amaç

Madde 1 ? Bu Talimatın amacı, Bocce Bowling ve Dart branşlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu olacak temsilcilerin görevlerini, atanma şekillerini ve çalışma usullerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Talimat, federasyonun bölge, il ve ilçe temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Talimat, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünün 21.nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?nü,
Federasyon: Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu?nu,
Başkan : Federasyon başkanını,
Başkan vekili : Federasyon başkan vekilini,
Mahalli Temsilci : Federasyonun bölge, il ve ilçelerdeki temsilcilerini,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü?nü,
İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü?nü
ifade eder.

Kuruluş
Madde 5- Bölgeler, İller ve ilçelerde, Bocce Bowling ve Dart sporlarının tanıtılması, yaygınlaştırılması, faaliyetlerin yürütülmesi ve tesisleşme ile meşgul olmak üzere, federasyon başkanlığına bağlı olarak ve il müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde çalışacak fahri temsilcilikler oluşturulur.

Federasyonun Mahalli Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları
Madde 6- Bölge ve il temsilcisi olarak seçilecek kimselerde;
a- TC Vatandaşı olmak,
b- En az 25, en fazla 60 yaşında olmak,
c- Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak,
d- Ceza kurulunca 6 aydan daha uzun süreyle cezalandırılmamış olmak,
e- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
f- Bocce Bowling ve Dart branşlarından en az birinde antrenör, hakem veya sporcu belgesine sahip olmak,
şartları aranır.

Temsilci atamaları federasyon başkanı veya başkan vekilinin yazılı teklifi ve yönetim kurulu onayıyla yapılır. Temsilcilerin görev süresi federasyon başkanın görev süresi kadardır. Federasyon başkanın istifa etmesi, olağanüstü genel kurulda tekrar seçilememesi, vb nedenlerle görevinin erken sona ermesi halinde temsilcilerin de görevleri sona erer.
Temsilciliğe yapılan atamalar federasyonun web sitesinde duyurulur ve ilgili il müdürlüklerine yazılı bilgi verilir.
İhtiyaç duyulması halinde belirli sayıda il spor temsilcisinin bir araya gelmesiyle bölge temsilcilikleri oluşturulabilir ve bu il temsilcileri arasından federasyon başkanlığınca belirlenecek bir kişi bölge temsilcisi olarak atanır.
İl temsilcileri gerek görmeleri halinde, federasyon başkanlığının onayı ile her bir branş için ayrı ayrı olmak üzere il temsilcisi yardımcısı ve ayrıca ilçe temsilcisi görevlendirebilirler. İl temsilcisi yardımcısı ve ilçe temsilcisi olarak görevlendirilecek kişiler, il temsilcisi seçileceklerde aranan şartlardan a, d, e ve f bentlerindeki şartlara sahip olmalıdır.
İl temsilcileri görevlerini yerine getirmek amacıyla kendilerine yardımcı olacak, il hakem ve organizasyon kurullarını oluşturabilirler. Kurullar federasyon başkanlığının onayı ile görev yapar.

Federasyonun Mahalli Temsilcilerinin Görevleri

Madde 7- Spor dalı temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a ? Federasyonun branşlarında mahalli spor temasları programları hazırlar, federasyon onayı ve il - ilçe müdürlükleri eşgüdümü ile bu programları uygular, denetler ve sonuçlarını tescil ederek federasyona bilgi verir, ve mahalli spor temasları programını hazırlar, il ve ilçe müdürlüğünün onayından sonra uygular, denetler, sonuçlarının tescilini sağlar,
b ? Federasyonca yayınlanan yönetmelik ve talimatları illerindeki ilgili kişi ve kurumlara bildirir,
c ? Spor temasları içinde yer alan tüm fahri antrenör, eğitmen, hakem gibi spor teması görevlilerine dair eğitim hizmetlerini, federasyon ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür,
d ? Federasyonun mevzuatının uygulanmasından çıkacak aksaklıklardan dolayı gerekli gördükleri mevzuat düzenlemesi için önerilerde bulunur,
e ? Federasyonun o mahalde tesisleşmesi ve yerel ölçekte yayınlar yapılması için çalışır,
f ? Mahalli spor temaslarının tüm kayıtlarının tutulmasını sağlar,
g ? Federasyonun o mahalde verecekleri temsilcilik, gözlemcilik, deneticilik ve organizatörlük gibi görevleri yapar,
h ? Spor teşekkülleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları tertip kurulu ile birlikte birinci derecede çözüme bağlar,
ı ? Bocce Bowling ve Dart branşlarındaki yıllık faaliyet sonuçlarının, federasyonun ve gençlik ve spor il müdürlüğünün yıllığına konulmasını sağlar,
j ? Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin ili temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alır,
k ? Bocce Bowling ve Dart branşlarında ihtisas kulüplerinin kurulmasını sağlayıcı çalışmaları yürütür,
l ? Organize ettikleri spor temaslarında görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere federasyon ve il müdürlüğü ile işbirliği yapar,
m ? Mahallerinde açılan özel Bocce Bowling ve Dart tesislerinin tescil ve denetiminin yapılması için federasyonla eşgüdümü sağlar,
n - Mahallerinde Bocce Bowling ve Dart branşlarında sporcu ve kulüp tescillerinin yapılması için federasyonla iletişim kurar ve yapılan tesciller hakkında il müdürlüklerine bilgi verirler.

Federasyonun Mahalli Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8- Temsilciler, federasyonun mahalli teknik spor yöneticileri ve mahallindeki spor temasları uygulamalarının resmi ve teknik merciidirler.
Temsilciler, federasyonun statü, talimat ve genelgelere kadar tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor temaslarının yürütülmesinde; federasyona ait organizasyonlarda federasyona karşı, il organizasyonlarında federasyonları ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle gençlik ve spor il müdürlüğüne karşı sorumludurlar.
Federasyon, il veya ilçe müdürlüğünce yapılacak olan toplantılara katılarak branşlar ile ilgili bilgi ve rapor verirler. Branşların daha iyi duruma getirilmesi için öneride bulunurlar.
Temsilciler, yıl sonunda yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak, federasyon başkanlığına verirler. Var ise üzerlerine zimmetli demirbaşları teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

Görevden Ayrılma
Madde 9 ? Temsilciler, başarısızlıkları ile kanun, tüzük ve talimatlara aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde federasyon başkanınca süresi dolmadan görevden alınabilirler. Bu şekilde görevden alınanlar tekrar temsilci olamazlar. Görevinden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya ölen spor dalı temsilcilerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir temsilci atanır.Yürürlük
Madde 10 ? Bu talimat, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 1. Olağan Genel Kurulunun yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11 ? Bu talimatı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu başkanlığı yürütür.

TBBDF Temsilci Bilgi Formu:


TBBDF TEMSİLCİ FORMU
İli : ??????????????..
Kişisel Bilgiler   foto
Adı:  
Soyadı:  
Doğum Yeri:  
Doğum Tarihi:  
Öğrenim Durumu:
(en son mezun olunan okul)
 
Bildiği Yabancı Dil/ler:
(seviyesini belirtiniz)
 
Bilgisayar Bilgisi:
(açıklayınız)
 
Sportif Bilgiler  
Sporcu lisansı varsa
(branşları)
 
Antrenör belgesi varsa
(branşları - seviyesi)
 
Hakem belgesi varsa
(branşları - seviyesi)
 
İletişim Bilgileri  
Tel (iş-ev-cep):  
Faks:  
E-Posta:  
Yazışma Adresi:  
İmza:  
Temsilci formu ile birlikte teslim edilmesi gerekli belgeler ::
1-Nüfus Cüzdanı örneği, 2- Diploma fotokopisi, 3- İl ceza yazısı, 4- 3 Adet fotoğraf
5- Bocce Bowling ve Dart branşlarından herhangi birinde sporcu, antrenör veya hakem belgesi

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

3WTURK CMS v7.0